Odostomia unidentata (Montagu, 1803) [Turbo]

http://www.medslugs.de/HETEROBRANCHIA/E/Odostomia_unidentata.htm