Odostomia conoidea (Brocchi, 1814) [Turbo]

http://www.medslugs.de/HETEROBRANCHIA/E/Odostomia_conoidea.htm