-
Flabellina dushia (Ev. Marcus & Er. Marcus, 1963) [Coryphella]

Click the thumbnail photos to enhance!